Archive | Aktivitete

Aktivitet edukativo-kulturor në Fushë Kosovë

“Rina e shëndoshë për një shoqëri të shëndoshë” ishte motoja e aktivitetit të cilën e organizoi medreseja e mesme Alauddin  në komunën e Fushë Kosovës. Aktiviteti u organizua nga Medreseja në bashkëpunim me Drejtoratin për arsim në komunën e Fushë Kosovës.

Programi i përgatitur kryesisht nga nxënësit e komunës së Fushë Kosovës që vijojnë mësimet në medresenë e Prishtinës filloi me leximin e disa ajeteve nga Kurani fisnik të cilat i lexoi nx. Egzon Ibrahimi.

Programin e moderuan nx. Bardha Kqiku dhe Mervan Siminica

Pasi falënderuan pjesëmarrësit dhe ata që përkrahën këtë iniciativë ftuan drejtorin e medresesë z. Bahri Simnicën për një fjalë rasti. Drejtori në fjalën e tij theksoi se medreseja Alauddin do të inicioj dhe përkrahë çdo iniciativë që ka për qëllim ngritjen e vlerave dhe përkrahjen e rinisë dhe ruajtjen e saj nga çdo dukuri negative.

Duke e falënderuar përzemërsisht për përkrahjen e tij në skenë për fjalë rasti u ftua drejtori i drejtoratit për arsim të Fushë Kosovës z. Islam Shabani.

Të pranishmit patën rastin që të ndëgjojnë në pika të shkurtra historikun e medresë pë tu njohur më mirë me këtë vatër të arsimimit e edukimit. Atë e lexuan nx. Kenan Tërnava dhe Marigonë Gashi.

Ligjërata e përgatitur dhe paraqitur mrekullueshëm nga Mr. Jakup Cunaku personifikoi thelbin e këtij takimi të begatë. Ai në temën e tij për rininë dhe vlerën e saj vuri në theks nevojën për edukim të mirëfilltë dhe kujdes të veçantë për këtë etapë jetike për shoqërinë. Edukimi islam është një garancë e ruajtjes së rinisë dhe e shoqërisë si tërësi. Është begatia me të cilën Allahu i Lartë e nderoi njerizimin.

Pas ligjëratës u paraqitën Sllajde lidhur me sfidat dhe nevojën për ballafaqim serioz me to.

Ish nxënësja e medrese Arta Dumani e zbukuroi edhe më këtë takim me një monolog të mrekullueshëm.

Për ta bërë të hareshëm këtë aktivitet para për pranishmëve përformuan kori i vajzave dhe i djemve i medresesë Alauddin të Prishtinës.

Të pranishmi u ndanë shumë të kënaqur më programin duke uruar që të tillë ta organizohen përsëri.

Medrseja Alaudin shprehu gatishmërinë që të jetë gjithmonë aty ku punohet për tër mirë e për të mbarë.

Programi u mbajt më 21.04.2011  në sallën e kulturës në Fushë Kosovë me fillin në ora 17:00

Posted in AktiviteteComments (1)

Përfundoi turniri në futboll

Pasi një kohë  bukur të gjatë të zhvillimit  të turnirit në futboll, sot u zhvillua ndeshja finale në mes të klasave 12/a dhe 12/ b. Ndeshja u zhvillua gjatë procesit mësimor dhe në prani të profesorëve dhe nxënësve. Ishte një ndeshje shumë interesante që solli shumë emocione dhe njëherit përfundoi në të mirë të klasës së 12 a , respektivisht me  rezultatin përfundimtarë 5:2 në të mirë të klasës 12 a.

Ekipi fitues 12/a

Ekipi fitues 12/a

Kësisoj klasa e 12 a u shpall edhe fituese e turnirit në futboll dhe zuri vendin e parë. Në ekipin fitues luajtën këta nxënës; Kenan Tërnava, Elton Sylmetaj, Berat Isufi, Fidaim Gashi , Nuhi Rudari dhe Suad Huruglica. (foto)

Vlen të theksohet se në këtë turnir morren pjesë të gjitha klasat e shkollës nga paralelja e djemve. Por, para sa javëve ka përfunduar edhe liga e futbollit në nivel shkolle, ku klasa e 12/b  u rëndit e para e cila kishte grumbulluar më së shumti pikë.

Nxënësit në vazhdimësi  merren më aktivitete sportive pas procesit mësimor. (medreseja.com)

Posted in AktiviteteComments (1)

Nxënësit e medresesë dhurojnë gjak

Nxënësit e nxënëset e medresesë sonë kurorëzuan suksesshëm edhe një aktivitet humanitar. Të shtyrë nga bindja e domosdoshmërisë për ti ndihmuar atyre që kanë nevojnë ata vullnetarisht dhuruan gjak.

Ekipi i Qendrës Kombëtare të Kosovës për Transfuzion të Gjakut më 31.03.2011 ishte prezent në shkollën tonë me që rast suksesshëm përfundoi punën për marrje vullnetare të gjakut.

Ekipi përbëhej nga: Dr. Hakif Hoxha, Bukurie Maloku, Nazmi Buqani, Tahire Kika, Orhan Kurshumliu, Fadil Mahmuti, Adnan Zeqiri dhe Rifat Shaqiri.

Ishin gjithsej 55 dhurues, 27 meshkuj dhe 28 femra. Të grupit A kishte 23 dhurues, B 7, AB 3 dhe O 22 dhurues.

Vlen të ceket se pos nxënësve gjak dhuruan edhe disa mësimdhënës.

Ky aktivitet për shkollën tonë tanimë është tradicional.

Lusim Zotin që ky gjak i dhuruar nga  nxënësit tanë të shpëtoj jetë, sepse motoja tani na është e njohur:

“DHURO GJAK, SHPËTO JETË”

Posted in AktiviteteComments (1)

Një delegacion i lartë kuvajtian vizitoi Medresenë

Delegacioni kuvajtian në përbërje  të të cilit  kishte deputet dhe zyrtarë të lartë shtetërorë në krye me Waleed Al-Tabtabae –  deputet dhe kryetar i Komitetit Ekzekutiv të Grupit të Miqësisë Parlamentare të Kuvajtit vizituan Medresenë e mesme Alauddin në Prishtinë. Në shoqërim të këtij delegacioni ishte edhe myftiu i Republikës Mr. Naim Tërnava.  Ata u pritën nga drejtori Bahri Simnica, i cili njoftoi delegacionin rreth shkollës,  të arriturat, sukseset dhe sfidat me te cilat përballet institucioni.  Më pastaj delegacioni bëri një vizitë objektit shkollor dhe  falën namazin e xhumasë . Pas përfundimit të namazit nxënësve  iu drejtua me një fjalim rasti Muhamed El-Mutteri, duke uruar nxënësit për suksese dhe falënderuar stafin e shkollës për punën që është duke bërë. Ai theksoi nevojën e vazhdimit  të mbarëvajtjes së mësimit  dhe ngritjes së cilësisë edhe me tej në të ardhmen. Ai përfundoi duke lutur  Allahun për suksese  dhe duke shpresuar në  takime te tjera në të ardhmen.

Në fund  për delegacionin dhe mysafirët e tjerë u shtrua drekë në restorantin  e Medresesë.

Posted in AktiviteteComments Off

Trajnim në mbrojtjen e të drejtave të fëmijëve

Departamenti i gruas i Bashkësisë Islame të Republikës së Kosovës,    organizoi trajnim në mbrojtjen e të drejtave të fëmijëve, ku morën pjesë edhe nxënëset e medresesë “Alauddin” të Prishtinës.

Trajnimi zgjati katër javë dhe përmbante katër module me nga gjashtë orë për secilin. Trajnuse apo ato të cilat dhanë kontributin kryesor ishin dy profesoresha të nderuara: Gyltene Dërguti-Psikologe dhe Azemine Kukaj-Kajoshi-profesoreshë në medresenë “Alauddin”në Prishtinë.

Qëllimi kryesor i trajnimit ishte që t’u ofroj atyre që punojnë me fëmijë njohuri dhe përgjegjie të duhura rreth qështjes mbi mbrojtjen e të drejtave të fëmijëve,në pajtim me politikën dhe procedurat e BIK-ut dhe konventën e kombeve të bashkuara.

U paraqitën disa statistika botërore rreth trafikimit të fëmijëve dhe shkeljës së të drejtave të tyre. Këto statistika ishin shumë të larta dhe me të vërtetë ishin shokuese.

Më pas u cekën edhe mënyrat dhe format e ndihmës për fëmijët e që shumica prej nesh jemi neglizhent ndaj këtyre informatave të rëndësishme.

Qëndrimi i BIK-ut ishte se:”Të gjithë fëmijët kanë të drejtë në dinjitetin personal dhe mbrojtjen nga abuzimet. Kjo merr përsipër përgjegjësitë e veqanta dhe detyra për kujdesin, duke synuar kështu krijimin e një mjedisi të sigurt për fëmijët brenda projekteve dhe programeve që i menaxhon dhe i përkrahë.

Interesi për ruajtjen dhe mbrojtjen e të drejtave të fëmijëve duhet të ketë prioritet më të madh nga të gjitha interesat tjera.”

Ligji i Kosovës mbi të drejtat e fëmijës në Kuvendin e Kosovës është miratuar me 20 janar të vitit 2006. Në këtë ligj cekën disa të drejta të fëmijëve si dhe në disa nene dokumentohet mbrojtja e këtyre të drejtave. Problemi është se ky ligj në praktikë nuk gjenë zbatim të kënaqshëm.

Këndvështrimi psikologjik i të drejtave të fëmijëve.

Periudha e fëmijëris konsiderohet periudha prej lindjes deri në kalimin e adoleshencës, d.m.th periudha afërsisht deri në 18 vjet.

Të drejtat e fëmijës janë të bazuara në zhvillimin e plotë, të harmonishëm të personalitetit të fëmijës, në rritjen e tij në ambientin familjar, në atmosferë harmonie, dashurie dhe mirëkuptimi.

Në deklaratën e Kairos për të drejtat e njeriut ndër të tjera në nenin 2 thuhet:

a)Jeta është dhuratë e Allahut. Ajo i garantohet çdo qenieje njerëzore. Të gjithë antarët e shoqërisë dhe të gjitha shtetet dhe vendet duhet të veprojnë për ta mbrojtur këtë të drejtë kundër të gjitha llojeve të agresionit. Jeta nuk duhet të merret pa një arsye ligjore të përcaktuar (sipas dispozitave të Sheriatit).

b) Është e ndaluar të përdoren mënyra dhe mjete që qojnë në shfarosjen e racës njerëzore.

Në nenin 7 të kësaj rregullore thuhet gjithashtu se:

a)Çdo fëmijë, qysh nga lindja, gëzon të drejtën e prindërve të tij, shoqërisë dhe shtetit, edukimit, kujdesit material, kujdesit arsimor dhe vëmendjes morale.

Pra u cekën këtu disa nga të drejtat e fëmijëve që janë të përcaktuara sipas Sheriatit Islam,të përmendura në këtë deklaratë.

Moduli shumë i rëndësishëm gjithashtu ishte edhe moduli i fundit ku u trajtua dhuna ndaj fëmijëve dhe llojet e abuzimeve.

Dhuna si indikator mund të përcaktohet edhe si një virus që bartet nga njëri tek tjetri. Ajo ndikon në të gjitha aspektet e jetës së fëmijës, e që ky ndikim vazhdon edhe pas pjekurisë së tij.

Efektet e dhunës dhe abuzimeve ishin të shumta e që lënë pasoja tek fëmija për një kohë të gjatë, duke e formuar një përsonalitet më të ulët dhe një jetë me frikë dhe brenga të shumta.

Ky trajnim me të vërtetë ishte një përjetim i mirë, ku secila pjesmarrëse mori njohuri gjithpërfshirëse dhe konkrete për edukimin dhe kujdesin ndaj fëmijëve, qoftë si nënë, edukatore apo edhe si puntore sociale.

Pas përfundimit të këtij trajnimi u bë plotësimi i një testi i cili u formulua nga ligjërueset e që doli i suksesshëm dhe të gjitha pjesëmarrëset u certifikuan.

Nga medreseja Alauddin e Prishtinës u trajnuan dhe u ceritifikuan këto nxënëse:

Bardha Kqiku, Merita Borovci dhe Merisme Krasniqi nga klasa e 13 – të. Linda Avdyli dhe Arbnore Mehmeti nga klasa e12 – të, Besa Kqiku dhe Jusra Abdullahu nga klasa e 11-të dhe nga klasa e 10 –të  Arlinda Zeka.

Trajnimi filloi më 19.02.2011 për të përfunduar më 24.03.2011.

Posted in AktiviteteComments (1)

Page 42 of 45« First...102030...4041424344...Last »

“Thërriti në rrugën e Zotit tënd me urtësi dhe këshilla të mira dhe polemizo me ta me atë mënyrë që është më e mira.” (Nahl, 16:125)

Get Adobe Flash player Wordpress Plugin By Tax Accountant

Mirënjohjet

Kalendar

October 2020
M T W T F S S
« Sep    
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031  

Kyqu në E-mail