Archive | Kurrikulat

Tefsir

1. Definicioni i tefsirit

2. Dallimi mes tefsirit dhe te’vilit

3. Dobitë dhe nevojat e tefsirit

4. Normat e të mësuarit të tefsirit

5. Vlera e tefsirit

6. Të komentuarit e Kuranit me Kuran

7. Të komentuarit e Kuranit me Hadith

8. Komentimi i Kuranit me thëniet e sahabeve dhe tabiineve

9. Kushtet e komentuesit, fetare,etike,arsimore

10. Edukata e komentuesit

11. Kujdesi i muslimanit gjatë komentimit te Kuranit

12. Llojet e tefsirit dhe ndarja e tij

13. Kaptines El Fatiha

14. Emrat e kaptinës

15. Vlera e kaptinës

16. Komentimi dhe domethënia e istiadhes

17. Komentimi i besmeles

18. A konsiderohet ajete besmeleja apo jo?

19. Komentimi i ajetëve të sures El Fatiha

20. Te shqiptuarit e fjalës Amin pas leximit të El Fatihas

21. Përmbledhje mbi përmbajtën e sures el- Bekare

22. Emrat dhe vlera e kësaj kaptine

23. Komentim i pesë ajetëve të para të sures el- Bekare

24. Shkronjat Alegorike

25. Komentimi i ajetit të gjashtë dhe shtat i kësaj sureje

26. Komentimi i ajetëve 8 deri 16 të kësaj kaptine

27. Komentimi i ajetit 177 i sures Bekare

28. Komentimi i ajeteve te agjërimit

29. Kaptina El Maide

30. Përmbajtja dhe vlera e saj

31. Komenti i 6 ajetëve të para të kësaj sureje

32. Komenti i ajetëve 124 deri 127 nga kaptina Ta ha

33. Komentimi i ajetëve 1 deri 9 nga kaptina Llukman

Posted in KurrikulatComments Off

Filozofi

1. Emri dhe definicioni i filozofisë

2. Problemet filozofike

3. Ndarja e historisë së filozofisë

4. Fillet e të menduarit tek muslimanet

5. Të menduarit logjik në fillim të islamit

6. Natyrshmëria e Kuranit dhe të menduarit filozofik

8. Filozofia në kohën e Hulefai rrashidineve

9. Të menduarit logjik në shtetin Emevij

10. Shteti abasit dhe gjendja e shkencave logjike

11. Mënyra e depërtimit të filozofisë greke tek arabët

12. Mendimet e dijetarëve joislame mbi filozofinë islame dhe diskutimet rreth saj

13. Dijetaret islam dhe filozofia

14. Qëndrimi i atyre qw kundërshtojnë filozofinë

15. Mendimi i Ehli synetit

16. Mendimi i Ehli sunetit mbi ilmul kelamin

17. Mendimi i tradicionalisteve mbi mësimet e filozofisë

18. Qëndrimi i përkrahësve të filozofisë

19. Dobia e filozofisë dhe shërbimi i saj për fenë

20. Ibni Ruzhdi për mësimet filozofike

21. Mendim i Gazaliut për filozofin dhe filozofet

22. Dallimi mes  njohurive islame dhe atyre filozofike

23. Filozofia islame në lindje

24. Depërtimi i mësimeve filozofike në Spanjë

25. Filozofet Islam

26. El Kindi

27. Farabiju

28. Ibni Sinai

29. Depërtimi i filozofisë islame në Evropë

30. Gazaliu

31. Ibni Ruxhdi

32. Ihvanu Safa

33. Enciklopedia e vellëzerve besnik

34. Ibni Tufejli

35. Ibni Miskeveh

36. Ibni Baxhe

37. Ibni Halduni

38. Mendimet e filozofeve islame në disa çështje kyçe

39. Temat më të rëndësishme të filozofisë islame

40. Mbi Njëshmërinë e Allahut

41. Bota

42. Njeriu

Posted in KurrikulatComments Off

Morali islam / Ahlaku 2

1. Burimet e shkencës se Ahlakut

2. Kurani / Syneti

3. Jeta dhe morali

4. Njeriu ka nevojë për pejgamber

5. Kurani mbi njeriun si individ

6. Kurani mbi njeriun si faktor në bashkësi

7. Muhamedi a.s. shëmbëlltyra më e ndritshme e moralit Islam

8. Njeriu dhe nevoja e tij për moral

9. Besimtari dhe respekti

10. Pejgamberet dhe misioni i tyre në moral

11. Pejgamberllëku i Muhamedit a.s.

12. Namazi / fuqia shpirtërore dhe morale

13. Zekati / fuqia morale, detyrë, obligim dhe moral

14. Agjërimi / fuqi morale në Islam

15. Manifestimi i unitetit

16. Haxhi / fuqi morale

17. Dashuria ndaj Allahut xh.sh.

18. Pastërtia në islam

19. Përshëndetja / Selami

20. Sjelljet e muslimaneve ndaj jomuslimaneve

21. Pozita e femrës në Islam

22. Martesa

23. Familja në Islam

24. Poligamia

25. Prostitucioni

26. Përparësitë e burrit ndaj gruas

27. Tregtia

28. Islami dhe lypja

29. Frika ndaj Allahut xh.sh.

30. Kënaqësia shpirtërore dhe morale me dispozitat e Zotit xh.sh.

31. Sadakaja / Bamirësia

32. Falënderimi dhe sinqeriteti ndaj Allahut xh.sh.

33. Pendimi

34. Te ndaluarat / Haramet

Posted in KurrikulatComments Off

Morali Islam / Ahlaku 1

1. Morali islam

2. Feja dhe morali

3. Çka është shkenca e Ahlakut

4. Rëndësia e shkencës së Ahlakut

5. Qëllimi i shkencës se Ahlakut

6. Dobia qe sjelle mësimi i kësaj shkence

7. Marrëdhëniet e shkencës se Ahlakut me shkencat tjera

8. Historiku i zhvillimit të kësaj shkence

9. Morali ne mesjetë

10. Morali tek arabet para Muhamedit a.s.

11. Shkenca mbi moralin dhe filozofet islam

12. Burimet e shkencës mbi Ahlakut

13. Kurani / Hadithi

14. Obligimet / Detyrat

15. Obligimet ndaj vetvetes

16. Obligimet ndaj fqinjëve dhe shoqërisë

17. Detyrat e myslimaneve ndaj fqinjëve

18. Obligimet e prindërve ndaj fëmijëve

19. Obligimet e fëmijëve ndaj prindërve

20. Të drejtat dhe obligimet

21. E drejta për jetesë

22. Liria në fenë islame

23. Pastrimi i shpirtit

24. Kush është me i madhi ruajtës i pastërtisë se shpirtit

25. Islami dhe dituria

26. Drejtësia

27. Çka do të thotë të jesh i drejtë?

28. Puna dhe kujdesi ndaj punës

29. A mundet njeriu te ekzistoje pa pune?

30. Me çfarë pune duhet te merremi?

31. Harami / Të ndaluarat

32. Ushqimi dhe pija me mase

33. Pijet alkoolike dhe përdorimi i tyre

34. Bixhozi

35. Gënjeshtra / Rrena

36. Hipokrizia

37. Zilia

38. Mendjemadhësia

39. Betimi i rrejshëm

40. Përgojimi dhe bartja e fjalëve te huaja\

41. Vjedhja

42. Virtyti

43. Sinqeriteti dhe dashuria ndaj te vërtetës

44. Trimëria

45. Mëshira / Mirësia

46. Ndihma / Solidariteti

47. Durimi / Sabri

48. Te mbështeturit ne Allahun xh.sh. / Tevekuli

49. Vëllazërimi ne islam

Posted in KurrikulatComments Off

Planprogrami i lëndës së Kur’anit- viti i katër

  1. Lexim  i Kuranit nga fillimi i xhuzit të gjashtëmbëdhjetë e deri në fund të Kur’anit.
  2. Texhvid: Mënyra e ndaljes; Tekbiri, Duaja e hatmes, Humbja e Elifit; përforcim i temave të zhvilluar.
  3. Përmendësh pjesët si më poshtë:
  • Nga sureja el-Buruxh e deri te sureja el-Gashijeh.
  • Pjesët (asherët)  sureja Fussilet, ajetet 30-36; sureja el-Hashr, ajetet 18-24.
  • Sureja Jasin, faqet 4-6.

Posted in KurrikulatComments Off

Page 2 of 3123

“Thërriti në rrugën e Zotit tënd me urtësi dhe këshilla të mira dhe polemizo me ta me atë mënyrë që është më e mira.” (Nahl, 16:125)

Get Adobe Flash player Wordpress Plugin By Tax Accountant

Mirënjohjet

Kalendar

May 2020
M T W T F S S
« Apr    
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031

Kyqu në E-mail