Archive | Kurrikulat

DAVE

THIRRJA ISLAME

DEFINIMI I DA`VES

Definimi i da`ves në aspektin terminologjik

Vlera e Da`ves islame

Domosdoshmëria dhe nevoja e Da`ves

NORMA E DA`VES

Mendimet e dijetarëve rreth obligueshmërisë së  thirrjes islame

Mendimi i parë

Mendimi i dytë

Keqkuptimi i ajetit kuranor

Kategoritë e thirrësve

Kategoria e parë ; Pejgamberët

Kategoria e dytë: Dijetarët

Kategoria e tretë: Thirrja e udhëheqësve

BAZAT E DA`VES ISLAME

I.Bazat në besim të pastër

1)Besimi në Zotin e Lartësuar

2)Besimi në engjuj

3)Besimi në librat e shenjtë

4)Besimi  në të dërguarit e Allahut

5)Besimi në botën e ardhshme

6)Besimi në Kader

II.Adhurim dhe ligj i përkryer

III.Vlera etike

SYNIMET E DA`VES ISLAME

I.Njohja e njerëzve me Krijuesin  e tyre

II.Përhapja e mirësisë dhe e të dobishmes , ndërprerja e së keqes dhe e të dëmshmes

III.Njohja në mes të njerëzve , bashkimi i tyre dhe përhapja e paqes në mes tyre

DOBITË E DA`VES ISLAME

Dobia e parë : Realizimi i së vërtetës dhe shkulja e të pavërtetës

Dobia e dytë : Përhapja e drejtësisë dhe asgjësimi i padrejtësisë

Dobia e tretë:Përhapja e së mirës dhe largimi i shkatërrimeve

Dobia e katërt:Përhapja e të mirave dhe zbritja e begative

Dobia e pestë : Përhapja e vëllazërisë , paqes, dhe  e sigurisë ndërmjet njerëzve

Dobia e fundit : Të kënaqurit e njerëzve në të dy botët

VEQORITË E DA`VES

1.Hyjnorja

Besimi hyjnor

Ligj hyjnor

Morali hyjnor

2.Gjithëpërfshirës

3.Reale-Kujdeset për gjendjen reale të njeriut

4.Kujdesi ndaj mendjes

SHTYLLAT E DA`VES NGA KËNDI I THIRRJES

Thirrësi

Pozita dhe rëndësia e thirrësit

Përgatitja profesionale – shkencore e thirrësit

Shkencat qe duhet përvetësuar

Edukata dhe sjelljet e thirrësit

I sinqertë dhe i devotshëm

Durimtar dhe i urtë

Definimi i durimit dhe i urtësisë në sferën e Da`ves

Ajetet kuranore rreth durimit

Pejgamberët dhe durimi i tyre gjatë thirrjes

Frytet e durimit dhe të urtësisë

Falja

Falja në këndin  e Da`ves

Porositë kuranore dhe ato profetike për faljen

Modest dhe i afërt

Porositë kuranore dhe thëniet profetike për moralin

Sjellje korrekte, përgjigje e mençur dhe distancimi nga injoratët

Të punuarit me diturinë e tij

TË FTUARIT  NGA KËNDVËSHTRIMI I  DA`VES

E drejta e të ftuarit

Obligimet e të ftuarve

Mënyra e trajtimit e të ftuarve

Segmentet qe duhet kihen në konsideratë karshi të ftuarve

I.Kujdes ndaj natyrës së njerëzve

Momente nga jeta e Muhamedit a.s.

II.Kujdesi ndaj përgatitjes shkencore  të njerëzve

Momente nga jeta  e Muhamedit a.s.

III. Kujdesi ndaj besimit të të ftuarve

Ndarja e njerëzve sipas besimit

Qëllimi i ndarjes së tillë

Kurani dhe mënyra e thirrjes së tij ndaj njerëzve

IV. Kujdesi i thirrësit ndaj gjendjes psikike dhe rrethanave të njerëzve

Kujdesi i treguar nga Kurani dhe syneti ndaj rrethanave të njerëzve

V. Kujdesi i thirrësit ndaj nevojave të njerëzve

Muhamedi a.s. dhe nevojat  e njerëzve

VI.Kujdesi ndaj traditave të njerëzve

Klasifikimi i traditave

Të vepruarit karshi traditave

Përmbledhje krejt kësaj

MENHEXHI  I  DA`VES – PROGRAMI I THIRRJES ISLAME

Cili është qëllimi i këtij programi ?

I.Thirrje në besim para se të thërras në dispozita dhe adhurim

II. Mësim dhe komunikim , e jo gjykim dhe llogaritje

III. Të ftuarit në bazë dhe parime, para çështjeve sekondare

IV.Baraspeshë në mes nxitjes dhe kërcënimit

Urtësia e baraspeshimit në mes të kërcënimit dhe nxitjes

V.Të vepruarit gradualisht

Qëllimi i thirrjes graduale të Da`ves

Të vepruarit gradualisht në urdhra , një nga një

Të shfaqurit e gradualititeti në urdhërim

Të vepruarit  gradualë në të ndaluarat

Gradualiteti nuk  lejon të ndaluarën

Dhe nuk hedh poshtë  obligimin

VI.Të ftuarit për të pasuar  Allahun xh.sh. dhe të dërguarit të  tij , e jo në pasim të  njerëzve apo partive

1.Thirrja në një parti të caktuar apo xhemat

2.Thirrja në një prijës , hoxhë apo dijetarë

3.Përkufizimin dhe paraqitjen e fesë vetëm në një pjesë të  saj

METODIKA E DA`VES  ISLAME

Dallimi në mes të metodikës dhe programit të Da`ves

Rëndësia e metodikës dhe ndikimi i saj në Dav`ve

Metodika e daves në Kuran

Metodika e këshillës së mirë

Metodika e polemikës së mirë

Rregullat gjatë polemikës

MJETET E THIRRJES ISLAME

Zgjedhja e mjetit të përshtatshëm është shkak  për arritjen e qëllimit

Rregullatori kryesor dhe norma për përdorimin e mjeteve

Dijetarët dhe shfrytëzimi i mjeteve

Mjetet më të rëndësishme në kohën bashkëkohore

I.Mjetet e lexuara

1.Shkrimi

2.Shkrimi i letrave

3.Shkrimi në gazeta dhe revista

II.Mjetet audio vizuale

1.Arsimi

2.Hytbeja

3.Ligjeratë

4.Tribuna

5.Radioja

6.Televizioni dhe kanalet satelitore

7.Audio dhe video ligjëratat

8.Stendë afshimi

9.Interneti

10.Seminaret dhe tryezat

Posted in KurrikulatComments Off on DAVE

HADITH

HADITHI  – 1

Veprat shpërblehen sipas qëllimit

Njohje me transmetuesin e hadithit

Vlera e hadithit

Hadithi Garib

Veprat shpërblehen vetëm sipas qëllimit

Vlera e nijetit në ajete e hadithe

Definimi i nijetit është i domosdoshëm

Secilit i takon ajo që e ka bërë nijet

Hixhreti për interes të kësaj bote

Mësime dhe urtësi nga hadithi

HADITHI  -2

Islami është ngritur me mbi pesë shtylla

Njohje me sahabiun-transmetues i hadithit

Format e ndryshme të transmetimit

Njohja me bazat e islamit

Dëshmia Islame

Besimi në Njëshmërinë e Allahut

Besimi në Muhamedin a.s.

Mësime dhe urtësi nga hadithi

HADITHI – 3 –

Namazi dhe vlerat tij

Transmetuesi i hadithit

Namazi – Besa (besatimi ) në mes Zotit dhe njeriut

Namazi shtylla e dytë e Islamit

Falja e namazit si një vijë dalluese

Namazi dhe Miraxhi

Namazi në prizmin  praktik nga ana e sahabëve

Vlera e namazit në hadithe

Pasojat e mosfaljes së namazit

Mësime dhe urtësi nga hadithi

HADITHI – 4

Zekati –shtyllë e sistemit ekonomik islam

Njohje me sahabiun – transmetues i hadithit

Dërgimi i Muadhit në Jemen

Prioritetet e thirrjes islame – dituria dhe mësimi

Tërheqja e vëmendjes nga dhuna e mundshme

Zekati në konceptin islam

Prona sipas konceptit islam

Veçoritë e zekatit

Fondet ku mund të jepet zekati

Mësime dhe urtësi nga hadithi

HADITHI -5

Haxhi-udhëtimi i jetës

Njohje me Ebu Hurejren – transmetuesi i hadithit

Haxhi – detyrë Islame

Heshtja e Pejgamberit a.s.dhe insistimi i sahabiut

Urtësi e heshtjes së Pejgamberit a.s.

Kujdesi nga pyetjet e panevojshme

Mësimet nga popujt e mëhershëm

Domethënia e Haxhit

Mbi Haxhin e plotë e të pranuar

Haxhi në misionin e thirrjes islame

Mësime dhe urtësitë nga hadithi

HADITHI-6

Agjërimi-adhurim vetëm për Allahun

Allahu e shpërblen për agjërimin

Agjërimi është mburojë

Mirësjellja gjatë agjërimit

Të veçantat e agjërimit

Dy gëzimet e agjëruesit

Agjërimi dhe devotshmëria

Agjërimi të popujt e mëhershëm

Agjërimi në Islam

Mësime dhe urtësi nga hadithi

HADITHI-7

Kush është i fikuri (i falimentuari)

Ndalimi i dhunës dhe i keqbërës

I varfëri , skamnori dhe i fikuri

Skamja morale

Ndalimi i sharjes

Ndalimi i akuzës në moral

Ndalimi i ngrënies së pasurisë së tjetrit

Ndalimi i gjakderdhjes

Ndalimi i rrahjes

Shpagimi për keqbërjet

Ngarkesa me mëkatet e të dëmtuarave

Mësime dhe urtësi nga hadithi

HADITHI-8

Urdhri për vepra të mira dhe ndalimi nga të këqijat

Detyra e individit dhe e shoqërisë

Ndikimi për një shoqëri të shëndoshë

Reagimi dhe përgjegjësia

Reagimi me dorë

Reagimi me gjuhë

Urrejtja me zemër

Rëndësia e këtij institucioni në Islam

Reagimi ndaj të keqes në hadithet e Pejgamberit a.s.

Mësime dhe urtësi  nga hadithi

HADITHI-9

Vlera morale në Islam

Hadithi dhe tekstet e ndryshme

Moralet e bukura-mision i Pejgamberit a.s.

Njeriu , natyrshëm kultivon vlera morale

Islami definon vlerat

Moralet e bukura në Kur`an dhe Synet

Veçoritë e moralit islam

Mësime dhe urtësi nga hadithi

HADITHI-10

Humbja e besimit

Buhariu dhe titullimi i tematikave

Hadithi dhe temat e tij

Pejgamberi a.s. dhe komunikimi me sahabët

Imuniteti i moralit të Pejgamberit a.s.

Rëndësia e të mësuarit

Ndërprerja e hytbes për qëllim mësimi

Humbja e besimit

Rëndësia e personalitetit të besueshëm

Kriza  e vërtetë e besimit

Amaneti dhe përgjegjësia

Mësime dhe urtësi nga hadithi

HADITHI-11

Besimtari i fortë dhe besimtari i dobët

Besimi i fortë dhe mbështetja në Allahun

Besimtari i fortë është më i mirë dhe më i dashur tek Allahu

Fuqi besimi e vendosmërie

Besimi dhe besimtari i dobët

Bëhu i kujdesshëm për atë qe të  sjell dobi

Puna e mirë dhe mbështetja në Allahun

Mësimi nga lutjet e Pejgamberit a.s.

E kaluara dhe e  ardhmja

Arsyetimi me mbështetje në kader

Mësime dhe urtësi nga hadithi

HADITHI-12

Ruajuni nga zilia, përçarja dhe urrejtja

Ruajuni nga sëmundjet shpirtërore

Nevoja e konfirmimit të thënieve

Akuza me hamendje

Bëhuni të drejtë edhe ndaj atij qe e urreni

Ndalimi i përgjimit dhe i spiunimit

Ndalimi i xhelozisë

Mos urreni dhe mos braktisni njëri tjetrin

Këshilla e urtësi nga hadithi

HADITHI-13

Besimi i natyrshëm

Fëmija , natyrshëm lind me besim

Komentet rreth fjalës – ‘”el-fitretu ”

Përkujdesi ndaj besimit të natyrshëm

Përgjegjësia e prindërve ndaj fëmijeve

Edukata mbi bazat elementare islame

Mësime dhe urtësi nga  hadithi

HADITHI-14

Sundimi i ligjit dhe drejtësia

Ajshja – transmetuese e hadithit

Mëkati i vjedhjes dhe dënimi

Veçoritë e drejtësisë islame

Përpjekja për të anashkaluar ligjin

Krenaria e fisit dhe  frika nga  koritja

Përpjekja për ndërmjetësim

Pejgamberi a.s. publikon vendosmërinë

Fatimja pas ekzekutimit të  dënimit

Mësime dhe urtës nga  hadithi

HADITHI-15

Pasojat e  imitimit të verbër

Njohje me sahabiun –transmetues i hadithit

Personaliteti i muslimanit

Besimi është  edhe mënyra e të jetuarit

Urdhri për pasimin e udhëzimit islam

Pasimi i verbër

Faktorët  e devijimit

Hadithet që flasin mbi imitimin

Këshilla dhe urtësi nga hadithi

HADITHI-16

Pejgamberit a.s. i pëlqente e djathta

E djathta –synet  i pejgamberit a.s.

Parimi i të djathtës

Kujdesi për higjienën trupore e shpirtërore

Hamë e pimë me të djathtën

Edukata e të ushqyerit

Mallkimi i Pejgamberit a.s.

Mësime dhe urtësi nga  hadithi

HADITHI-17

Obligimet ndaj rrugës

Rregullorja islame mbi rrugën

Mos rrini rrugëve

Kryeni obligimet ndaj rrugës

Ulni shikimin

Ndaloni dëmin

Ktheni selamin

Urdhëroni për të mirë dhe ndaloni nga  e keqja

Këshilla dhe urtësi nga  hadithi

HADITHI-18

Përgojimi dhe bartja e fjalëve

Përgojimi , veprim i shëmtuar

A e dini A e dini ç`është përgojimi

Përgojimi dhe përhapja e të keqës

Rastet kur mund të flasim për tjetrin

Dallimet në mes të “el gibetu” dhe “en nimimetu”

Pasojat e bartjes  së fjalëve

Këshilla dhe urtësi nga  haidithi

HADITHI-19

Beso dhe udhëzohu

Sahabiu transmetues i hadithit

Hadithi përmbledhës

Porosia gjithëpërfshirës

Besimi dhe të përqendruarit në rrugën e Allahut

Vazhdimësia dhe tërësia  islame

Shkaku i thinjave të Pejgameberit a.s.

Ajetet e Kur`anit dhe frytet e ” el istikames”

Ruajuni nga mëkatet e gjuhës

Këshilla dhe urtës nga hadithi

HADITHI-20

Vlera  e mësimit dhe e interpretimit të  haditheve

Sahabiu – transmetues i hadithit

Porosi nga Haxhi lamtumirës

Hytbeja në Mine

Lujta për mësimin   e transmetimin  e hadithit

Obligimet ndaj haditheve

Mësoni hadithe , kuptoni dhe bartni tek te  tjerët

Neglizhimi i veprimit me hadithe

Bartja e haditheve dhe të kuptuarit e tyre

Tri veprime pastrojnë urrejtjen

Veprimi i sinqertë vetëm për Allahun

Respektimi i parisë

Pasimi i bashkësisë

Këshilla dhe urtësi nga hadithi

HADITHIT-21

Ikja (zhdukja) e diturisë dhe vdekja e dijetarëve

Komenti hadithit

HADITHI-22

Vlera e të kuptuarit  e fesë

Komenti i hadithit

HADITHI-23

Të vdekurin e përcjellim tri gjëra

Komenti i hadithit

HADITHI-24

Sadakaja rrjedhëse për të vdekurin

Komenti i hadithit

HADITHI-25

Vlera e namzëve – syneteve të  rregullta

Komenti i hadithit

HADITHI-26

Dy fjalë të lehta që peshojnë  rëndë

Komenti i hadithit

HADITHI-27

Mëshira  ndaj shtazëve

Koment i hadithit

HADITHI-28

Shkallët  e Imanit

Komenti i hadithit

HADITHI-29

Këshilla gjithëpërfshirëse

Komenti i hadithit

HADITHI-30

Vdekja dhe mendimi pozitiv

Komenti i hadithit

HADITHI-31

Ndalimi i të  dëshiruarit të vdekjes

Komentimi i hadithit

HADITHI-32

Betohuni në Allahun

Komenti i hadithit

HADITHI-33

Abuzimi me shëndetin dhe kohën e lirë

Komenti i hadithit

HADITHI-34

Mëkati i përvetësimit me betim të rrejshëm

Komenti i hadithit

HADITHI-35

I mençuri dhe i paafti

Komenti i hadithit

HADITHI-36

Nuk do të hyni në Xhennet pa  u dashur mes vete

Komenti i hadithit

HADITHI-37

Mëshira e Allahut

Komenti i hadithit

HADITHI-38

Nxitja për mirësjellje ndaj fqinjit, nderimin e musafirit dhe kujdesi në atë qe themi

Komenti i hadithit

HADITHI-39

Llogaria për veprat e liga

Koment i hadithit

HADITHI-40

Lehtësimi i halleve mbulimi i të keqes dhe vlera e dijes dhe  e tubimeve të diturisë

Koment i hadithit

Posted in KurrikulatComments Off on HADITH

FIKH

PJESA E PARË

Pozita e gruas të popujt e vjetër

Pozita e gruas tek arabët në kohën e injorancës –xhahilietit

Qëndrimi i  islamit ndaj gruas

Disa lloje të martesës në kohën e injorancës

Dëshira për martesë islame

Kërkesa-Fejesa

Kushtet kryesore dhe elementet e martesës

Kushtet  kryesore të martesës

Elementet qe duhet të plotësohen në prag të martesës

Kufv-Përshtatshmëria

Dhurata e detyrueshme e martesës

Sasia e mehrit

Mehri i ngjashëm

Pagesa e mehrit

Përgatitja e së fejuarës

Ndalesat  e martesës

I.)                 Ndalesat e përhershme të martesës

II.)              Pengesat e përkohshme të martesës

Martesa e personave të mitur dhe me të meta psikike

Martesa e personave të rritur

Martesa e përzier

Poligamia

Vend i lidhjes së kontratës martesore

Akti i martesës – kurorëzimi

Martesa juridikisht e pavlefshme

Të drejtat dhe detyrimet e bashkëshortëve

a)Të drejtat dhe detyrimet e burrit ndaj gruas

b)Të drejtat dhe detyrimet e gruas ndaj burrit

c)Detyrimet reciproke

PJESA E DYTË

Shkurorëzimi

Llojet e ndarjes së bashkëshortëve

Shkurorëzimi jopërfundimtar

Shkurorëzimi përfundimtar

Shkurorëzimi i kushtëzuar

Shkurorëzimi  kur bashkëshorti i bart këtë të drejtë gruas së tij

Shkurorëzimi si pasojë e peshës dhe numrit të fjalëve

Kushtet  e shkurorëzimit

Shkurorëzimi për shkak të dhunës

Shkurorëzimi personit të dehur

Shkurorëzimi i të hidhëruarit

Shkurorëzimi  me tallje

Shkurorëzimi me shkrim

Shkurorëzimi  bashkëshortes shtatzënë

Ndarja  me marrëveshje

Dhihari

Pasojat e Dhiharit

Prishja lidhjes bashkëshortore

Liani

PJESA E TRETË

Talaku (shkurorëzimi) me anë të gjyqit

Talaku për shkak të mosfurnizimit të gruas

Talaku për  shkak të maltretimeve të gruas nga  burri

Talaku për shkak të mungesës së burrit

Talaku për shkak të humbjes së bashkëshortit

Talaku për shkak të burgosjes së burrit

Talaku për shkak të sëmundjeve fizike e psikike

Talaku për shkak të impotencës së burrit

Afati i pritjes- IDDETI

Furnizimi i gruas gjatë kohës së idetit

Planifikimi i familjes

Arsyet për lejimin dhe planifikimit të familjes

Abortimi

Duaja e kurorëzimit

PJESA E KATËRT

Çështjet nga e drejta  martesore – sipas Kur`anit

Kurorëzimi – martesa

Kurorëzimet e ndaluara

Kujdestarët dhe përfaqësuesit

Çështjet që kanë të bëjnë me ekuivalencën – kufvin

Detyrimi material martesor

Mehri i ngjashëm

Gjidhënia

Shkurorëzimi

Mbi dhiharin

Burimet

Posted in KurrikulatComments Off on FIKH

Shkencat e hadithit


I. Shkenca e Hadithit dhe Terminologjia e saj

Ilmu El-hadithi Rivajeten

Ilmu El-hadithi Dirajeten

Terma të një rëndësie te veçantë

Termat – Emërtimet e hadithit

Hadithi

Sunneh

Haber

El-ether

Hadhithi Kudsij

Ndarja e haditheve sipas metëneve të tyre

Hadithi El-Mërfuë

Hadithi Mevkuf

Hadithi Maktuë

El-Muttasilu

  1. II. Ndarja e hadithit…dhe grupimet e tyre

Hadithi Sahih – autentik

Kategoritë e sahihut(autentikut)

Hadithi Mutevatir (shumë transmetuesesh)

Hadithi Ahad një transmetues

Hadithi Garibi (hadithi i vetmuar)

Hadithi Azizi (hadithi i avancuar)

Hadithi Mesh`huri (hadithi  afirmuar)

Vlerësime rreth hadithi sahihut-autentikut

Hadithi Hasen (meritor)

Hasenun  Li-Dhatihi-(Meritor vetvetiu)

Hasenun  Li-Gajrihi-(Meritor me ndikim)

Terma të përbashkët në mes  të sahihit dhe hasenit

IV. Hadhithi Daifë-i bastarduar

Llojet e hadithi daifit

El-Murselu (hadithi i ndërlidhur)

El-Munkatiu (hadithi i këputur )

El-Muëdalu (hadithi i gjymtuar)

El-Mudel-lesu (hadithi i spekuluar)

El-Mual-leu (hadithi defektiv)

El-Munkeru (hadithi  i refuzuar)

El-Metruku (hadithi i braktisur)

El-Maklubu (hadithi i ndryshuar)

El-Mudtaribu (hadithi alternativë)

Esh-Shadhu- (hadithi i izoluar)

El-Mual-laku (hadithi i varur)

El-Mudrexhu (hadithi i shkallëzuar–i shtuar)

El-Muan-anu (hadithi  muan-an)

El-Muselselu-(hadithi i refenuar)

Mendimet rreth punimit me daif

V. Hadithi Mevduë-(i sajuar)

VI. Transmetuesit e hadithit

Kushtet e transmetuesve të hadithit

Mënyra e pranimit dhe e transmetimit të haditheve

Titujt e hadithologëve

Paraqitja e shkollave të para për nxënien e haditheve

VII. Nxënia dhe kultivimi i haditheve

Fillet e shkrimit të haditheve

Përpjekjet për shkrimin e hadithit në periudhën  e Hulefau Rrashidineve.

Shkrimi në periudhën e tabinëve

Urdhëresa e Umer bin Abdulazizit për shkrimin e hadithit

Shkrimi i hadithit në kohën e Etbai-tabiinëve

Musnedet e  shquar

Gjashtë libra e sakta (kapitale)

Përmbledhje  tjera të haditheve të Muhamedit a.s.

Llojet e koleksioneve (përmbledhjeve)të hadithit

Rangimi i librave të hadithit sipas vlerës së tyre

Qëndrimi i orientalistëve rreth shkrimit të hadithit

VIII. Brezat e interpretuesve të hadithit

Brezi i parë

Ebu Hurejretu r.a.

Abdull-llah bin Umeri

Enes bin Maliku r.a.

Zonja Aishe

IX. Brezi i tabiinëve

Seid bin El-Musejjeeb

Nafië bin Hurmez

Ibni Shihab Ezuhri

Imam Ebu Hainifete

X. Brezi i Etbai – tabiinëve

Imam Malik bin Enesi

Imam Esh-Shafiji

Sufjan Eth-Theveriu

Sufjan bin Ujejnete

Posted in KurrikulatComments Off on Shkencat e hadithit

Shkencat kuranore / Ulumul Kuran

1. Pozita gjeografike e gadishullit arabik

2. Jeta politike dhe shoqërore e arabëve para islamit

3. Jeta fetare e arabëve para islamit

4. Jeta kulturore dhe arsimore e arabëve para islamit

5. Kurani dhe emërtimet e tij

6. Definicioni i Kuranit

7. Mënyrat e shpalljeve

8. Muhamedi a.s. para profetizimit

9. Fillimi i shpalljes se Kuranit

10. Mënyra e frymëzimit te Muhamedit a.s.

11. Komunikimi i shpalljes dhe legalizimi i saj

12. Tentimet e idhujtarëve për demantimin e shpalljes

13. Trysnitë e ndryshme të idhujtarëve ndaj Muhamedit a.s.

14. Trysnitë fizike dhe torturat ndaj Muhamedit a.s. dhe muslimaneve

15. Zbritja e Kuranit në intervale kohore

16. Zbritjet mekase dhe medinase

17. Karakteristikat e zbritjeve mekase

18. Karakteristikat e zbritjeve medinase

19. Tubimi i Kuranit dhe ruajtja e tij duke e mësuar përmendësh

20. Shkrimi i Kuranit gjatë jetës së Muhamedit a.s.

21. Përshkrimi i Kuranit në kohën e Ebu Bekrit

22. Shumëzimi i Kuranit në kohën e Othmanit

23. Vokalizimi i Kuranit

24. Përsosja teknike dhe estetike e Kuranit

25. Njohja e shkaqeve të zbritjes

26. Për një ajet dy shkaqe të zbritjes

27. Për një shkak, të zbritur dy e më shumë ajete

28. Shkaku i zbritjes i veçantë por vendimi ë përgjithshëm

29. Nasihu dhe mensuhu në Kuran

30. Llojet e Nes’hit

31. Leximet më të njohura të Kuranit

32. Kategorizimi i leximeve të Kuranit

33. El Muhkemu dhe El Muteshabihu në Kuran

34. Format e paqartësive tek ajetet El Muteshabih

35. Shkenca e tefsirit dhe zhvillimi i saj

36. Komentimi tradicional

37. Komentimi racional shkencor

38. Komentimi filozofikë e fraksionistë

39. Komentimi bashkëkohorë

40. Përkthimet e Kuranit në gjuhën shqipe

Posted in KurrikulatComments Off on Shkencat kuranore / Ulumul Kuran