Klasa e 12-të

Lëndët të cilat mësohen në klasën e 12-të në Medresenë Alauddin janë:

 1. Kuran
 2. Tefsir
 3. Hadith
 4. Akaid
 5. Fikh
 6. Usul
 7. Dave-Imamat
 8. Filizofi
 9. Gjuhë shqipe
 10. Gjuhë arabe
 11. Gjuhë angleze
 12. Histori
 13. Matematikë
 14. Informatikë
 15. Psikologji
 16. Sociologji
 17. Edukatë fizike