Klasa e 11-të

Lëndët të cilat mësohen në klasën e 11-të në Medresenë Alauddin janë:

 1. Kuran
 2. Akaid
 3. Fikh
 4. Shkencat e Kuranit
 5. Shkencat e Hadithit
 6. Ahlak- Etikë
 7. Histori
 8. Gjuhë shqipe
 9. Gjuhë arabe
 10. Gjuhë angleze
 11. Matematikë
 12. Biologji
 13. Fizikë
 14. Kimi
 15. TIK
 16. Edukatë fizike