Archive | March, 2021

Konkurs për profesor të gjuhës arabe

Republika e Kosovës
Komuna e Prishtinës
SHML” MM “Alauddin””

Nr. 120/21, dt. 22.03.2021

Shkolla e Mesme e Lartë – M. M. “ Alauddin” – Prishtinë në bazë të nenit 11, paragrafi 1, nenit 18, paragrafi 1, të Ligjit Nr. 03/L-149, për Shërbimin Civil të Republikës së Kosovës, në bazë të statutit të shkollës neni 67, shpallë këtë:

KONKURS

Titulli i pozitës: Profesor i gjuhës arabe
Nr. i ekzekutuesve 1 (një)
Orari i plotë: 20 orë në javë

Kualifikimi, përvoja, aftësitë dhe shkathtësitë tjera :

• Ta ketë të kryer Medresenë e Mesme “ Alauddin” ;
• Diplomë universitare me sistem 4 vjeçar, e preferuar studime Master në fushën e gjuhës arabe;
• Njohuri të ligjeve dhe rregulloreve të aplikueshme në sistemin arsimor;
• Shkathtësi kompjuterike të aplikacioneve të programeve (Word, Excel, Power Point, Access, Internetit).
• Aftësi të mira dhe të dëshmuara në të shkruar dhe komunikim;
• Njohja e gjuhës angleze (e preferueshme);
• Aftësi për përmbushje të detyrave dhe punëve nën presion;

Data e shpalljes së Konkursit 22/03/2021 deri më dt. 06 /04/2021;

Aplikacionet merren dhe dorëzohen në objektin e shkollës MM Alauddin në Prishtinë.

Në aplikacion duhet të ceket qartë titulli i vendit të punës dhe dokumentet e bashkangjitura aplikacionit duhet të jenë kopje dhe nuk kthehen.

Konkursi mbetet i hapur 15 ditë kalendarike nga dita e shpalljes për pozitën e cekur më lart.

Aplikacionit duhet t’i bashkëngjiten: Kopja e letërnjoftimit, kopjet e dokumentacionit të kualifikimit, përvojës së punës, si dhe dokumentacionet tjera të nevojshme të kërkuara sipas kushteve të konkursit.

Fletë aplikacionet e kandidatëve me dokumente të pakompletuara dhe ato që arrijnë pas afatit, nuk do të merren në shqyrtim.

Për çdo informatë plotësuese mund të kontaktoni me Drejtorinë e MM “Alauddin” në Prishtinë ose në numër telefoni 038 22 44 44 apo në email [email protected]

image

Posted in Aktivitete, GaleriComments Off on Konkurs për profesor të gjuhës arabe

Pensionohet profesori i rregullt i gjuhës arabe, z. Miftar Ajdini

Profesori i gjuhës arabe në paralelen e Prizrenit, z. Miftar Ajdini, pas kontributit të tij të çmuar në Medresenë Alaudin, javën që shkoi është pensionuar.

Drejtoria dhe stafi i MM Alauddin e falënderojnë profesorin Ajdini për punën e palodhshme në edukimin dhe arsimimin e gjeneratave në shkollën tonë, dhe i dëshirojnë shëndet dhe gjithë të mirat në jetë.

Më poshtë mund të lexoni biografinë e tij.

Emri dhe mbiemri: Miftar Ajdini.
– Vendlindja: Fshati Zgatar, KK Dragash.
– Datëlindja: 19. 03. 1956.
– Vendbanimi: Prizren, Kosovë.
– Kombësia: shqiptar.
– Shkollimi: Medreseja e Mesme “Alauddin” në Prishtinë 1971-1976.
o Fakulteti Filozofik- Dega e Gjuhës arabe, Benghazi, Libya, 1977-1981.
o Puna: Këshilli i Bashkësisë Islame në Prizren- Kryeimam nga viti 1983 1997.
o Mësimdhënës me honorar në Medresenë e Mesme “Alauddin” në Prishtinë – Paralelja e Ndarë Fizike në Prizren, nga viti shkollor 1993-1994 në lëndën e Gjuhës arabe.
o Prej datës 01. 10. 1997, është mësimdhënës i rregullt në Paralelen e Ndarë Fizike të Medresesë në Prizren në lëndën e Gjuhës arabe.
o Koordinator i Paraleles së Medresesë “Alauddin” në Prizren prej themelimit të saj, më 01.09.1993 deri më 30.06. 2011.
– Funksione nderi: Ka qenë Kryetar i Kuvendit të BI të Kosovës 1992 -1996.
– Ka kryer edhe funksione tjera brenda Bashkësisë Islame të Kosovës.

image

imageimage

Posted in Aktivitete, GaleriComments Off on Pensionohet profesori i rregullt i gjuhës arabe, z. Miftar Ajdini

Profesori Rusinovci mbron disertacionin e doktoratës

Profesori i rregullt i shkollës sonë i lëndës së gjuhës angleze, Xhevdet Rusinovci, sot, me sukses ka mbrojtur disertacionin e doktoratës në Universitetin e Gracit në Austri, dhe i është dhënë titulli Doktor Shkence në fushën e Metodikës dhe Linguistikës Aplikative.

Medreseja Alauddin e uron profesorin Rusinovci për titullin shkencor dhe i uron suksese të reja në projektet profesionale dhe akademike.

image

Posted in Aktivitete, GaleriComments Off on Profesori Rusinovci mbron disertacionin e doktoratës

GARAT E HADITHIT

garat e hadithit

Posted in Aktivitete, GaleriComments Off on GARAT E HADITHIT