Medreseja Alaudin

Konkurs për profesor të gjuhës arabe

Njoftime

Republika e Kosovës
Komuna e Prishtinës
SHML” MM “Alauddin””

Nr. 120/21, dt. 22.03.2021

Shkolla e Mesme e Lartë – M. M. “ Alauddin” – Prishtinë në bazë të nenit 11, paragrafi 1, nenit 18, paragrafi 1, të Ligjit Nr. 03/L-149, për Shërbimin Civil të Republikës së Kosovës, në bazë të statutit të shkollës neni 67, shpallë këtë:

KONKURS

Titulli i pozitës: Profesor i gjuhës arabe
Nr. i ekzekutuesve 1 (një)
Orari i plotë: 20 orë në javë

Kualifikimi, përvoja, aftësitë dhe shkathtësitë tjera :

• Ta ketë të kryer Medresenë e Mesme “ Alauddin” ;
• Diplomë universitare me sistem 4 vjeçar, e preferuar studime Master në fushën e gjuhës arabe;
• Njohuri të ligjeve dhe rregulloreve të aplikueshme në sistemin arsimor;
• Shkathtësi kompjuterike të aplikacioneve të programeve (Word, Excel, Power Point, Access, Internetit).
• Aftësi të mira dhe të dëshmuara në të shkruar dhe komunikim;
• Njohja e gjuhës angleze (e preferueshme);
• Aftësi për përmbushje të detyrave dhe punëve nën presion;

Data e shpalljes së Konkursit 22/03/2021 deri më dt. 06 /04/2021;

Aplikacionet merren dhe dorëzohen në objektin e shkollës MM Alauddin në Prishtinë.

Në aplikacion duhet të ceket qartë titulli i vendit të punës dhe dokumentet e bashkangjitura aplikacionit duhet të jenë kopje dhe nuk kthehen.

Konkursi mbetet i hapur 15 ditë kalendarike nga dita e shpalljes për pozitën e cekur më lart.

Aplikacionit duhet t’i bashkëngjiten: Kopja e letërnjoftimit, kopjet e dokumentacionit të kualifikimit, përvojës së punës, si dhe dokumentacionet tjera të nevojshme të kërkuara sipas kushteve të konkursit.

Fletë aplikacionet e kandidatëve me dokumente të pakompletuara dhe ato që arrijnë pas afatit, nuk do të merren në shqyrtim.

Për çdo informatë plotësuese mund të kontaktoni me Drejtorinë e MM “Alauddin” në Prishtinë ose në numër telefoni 038 22 44 44 apo në email [email protected].

image

Ndaje: