Medreseja Alaudin

KONKURS PER DREJTOR TE MEDRESESE SE MESME “ALAUDDIN”

Njoftime

Në bazë të nenit 40 alineja 3. të Statutit të Medresesë së Mesme “Alauddin“ në Prishtinë. Pleqësia e Medresesë shpall:

 

K O N  K  U R S

 

Për zgjedhjen e Drejtorit të Medresesë së Mesme Alauddin”, me mandat katërvjeçar.

 

KUSHTET

 

Kandidatët e paraqitur duhet t’i plotësojnë këto kushte:

  1. Të kenë të kryer Medresenë e Mesme dhe përgatitjen superior;
  2. Të kenë pesë vjet përvojë pune në punët dhe detyrat e arsimit;
  3. Të kenë cilësi moralo-fetare, dhe
  4. Të kenë aftësi menaxhuese dhe

 

Bashkë me kërkesën e paraqitur, kandidati duhet të bashkëngjis edhe këto dokumente:

  1. Dëshminë mbi kryerjen e Medresesë;
  2. Dëshminë mbi kryerjen e shkollimit superior;
  3. Dëshminë mbi përvojën e punës në institucionet arsimore;
  4. CV — në, dhe;
  5. Planin e punës për mandatin katër vjeçar.

 

Dokumentet e kompletuara duhet të dorëzohen në Medresenë e Mesme Alauddin“. shkolla amë. Ky konkurs publikohet në adresën elektronike të Medresesë.

Konkursi mbetet i hapur nga data 03/06/2020 deri më 23/06/2020 në ora 16.00.

Dokumentet e pakompletuara. si dhe ato që arrijnë pas afatit tw paraparë, nuk do të merren në shqyrtim.

 

Kryetar i pleqësisë
Mr. Samir Ahmeti

konkursi per drejtor 002

Ndaje: