Drejtori

fadili

Fadil HASANI

Datëlindja: 09.02.1961

Vendbanimi: Prishtinë

Vendlindja: Rzhanë, Mitrovicë

EDUKIMI DHE ARSIMIMI

 • Shkolla fillore “Rifat Vidishiqi” Bare, paralelja e ndarë fizike Rzhanë, kl.1-5, 1967 – 1972
 • Shkolla fillore “Rifat Vidishiqi” Bare, paralelja e ndarë fizike Selac, kl.6-8, 1972 – 1975
 • Shkolla e mesme MM “Alauddin” Prishtinë 1975 – 1980
 • Instituti i Gjuhës Arabe, El Mustansirijah, Bagdad 1980 – 1981
 •  Univerziteti i Bagdadit, Fakulteti Filozofik, Gjuhë dhe Letërsi Arabe 1981/82 – 1984/85
 • Magjister i Filologjisë Orientale – Gjuhë dhe Letërsi Arabe, Universiteti i Tetovës, 2020..

PUNËSIMI

  • Edukator në MM “Alauddin” 1985 – 1991
  •  Profesor në MM “Alauddin” Prishtinë 1991 – 2020
  • Profesor/Ligjërues/ në Fakultetin e Studimeve Islame (FSI) Prishtinë 2014 –
  • Drejtor M/M. “Alauddin” Prishtinë ng 03.08. 2020 –

TRAJNIMET/SEMINARET

• ISESCO, Paris, konferencë treditore e Forumit të Gjuhës Arabe
• Training of Arabic Debate Trainers 7- 9 January 2018, Qatar Debate
• Aplikimi i TIK-ut dhe Mësimit Elektronik në Arsim, MASHT , prill 2017
• Kosovo Larning Summit 14 – 16, 2016 – American School of Kosova
• Katilim Belgasi 22-25 August 2017 – TC MILLI BAKANLIGI
• Trajnime për Kurrikul të re nga MASHT- i, ECDL etj.
• Metodat e mesimdhenjes dhe te nexenit, 22. 04 – 03. 05. 2019, Dr. Diane Chapman, Universitetit të Karolinës
së Veriut në New York, dhe Feim Kabashi
• Mjetet dixhitale dhe mësimdhënia online 14-16. 04. 2020, ISEPS dhe Kolegji Universum.
• Certifikatë për: Administrim, Menagjim dhe Udhëheqje në Arsim. Nga Qendra për avancimin e performancës së
arsimit – QAPA. Prishtinë, tetor 2020.

VEPRIMTARIA DHE POZITA

 • Anëtar i redaksisë së revistës EDUKATA ISLAME.
 • Bashkëpunëtor  i revistës DITURIA ISLAME.
 • Bashkautor i tekstit “Gjuha arabe 3 “, recensent i teksteve shkollore.
 • Përkthyes i dy pjesëve 3 dhe 5 të librit “Fragmente nga jeta e sahabëve” nga gjuha arabe. Nga viti 2008  Nënkryetar i Kuvendit të Bashkësisë Islame të Kosovës 2008 – 20013 dhe 2013 – 20015
 • Kryetar i Kuvendit të Bashkësisë Islame të Kosovës  gusht – tetor 2013.
 • Mandati katërvjeçar i Drejtorit të Medresesë së Mesme ” Alauddin” në Prishtinë (gusht 2020/2024).

Kontakti:

[email protected]
[email protected]
+381 (0)38 22 44 44
+38344131938