Medreseja Alaudin

Akaid kl. 10

Lëndët mësimore

Emri i lëndës: AKAID

Emri i tekstit: BAZAT E BESIMIT –  Akaidi 1

Emri i autorit: Mr. Naim Tërnava

Përmbajtja:

  • Hyrje: Përkufizimi i shkencës, emrat dhe rëndësia e saj

Imani dhe Islami: Përkufizimi, dallimet dhe gjërat e përbashkëta

  • Kapitulli i parë : Besimi në Allahun xh.sh., / Emrat dhe cilësit fisnike e absolute të Allahut xh.sh.
  • Kapitulli i dytë: Besimi në engjëj: cilësitë, emrat dhe detyrat e melaikeve
  • Kapitulli i tretë: Besimi në librat e shenjta: Përkufizimi, Tevrati, Zeburi, Inxhili, Kur’ani, tubimi i Kur’anit dhe tubumi i tij.
  • Kapitulli i katërt: Besimi në të dërguarit e Allahut xh.sh.: Përkukfizimi, argumentimi, dallimet midis pejgambereve dhe numri i tyre, cilësitë e pejgambereve, nebij dhe resul, mrekullia – muxhizeja, llojet e saj, Kur’ani mrekulli.
  • Kapitulli i pestë: Besimi në botën e ardhshme: Përkufizimi, argumentimi, ,kijameti, ringjallja, tubimi, gjykimi, peshoja, kitabet, shefati, havdi, sirati, xheneti, xhehenemi.
  • Kapitulli i gjashtë: Besimi në Kada dhe Kader

Ndaje: