Medreseja Alaudin

Planprogrami i lëndës së Kur’anit- viti i parë

Lëndët mësimore-Uncategorized

  1. Zhvillimi i shkronjave arabe dhe i rregullave të tjera kryesore, vokalet e shkurtra dhe ato të gjata, sukuni, teshdidi, etj..
  2. Leximi i xhuzit ta parë nga Kurani Fisnik.
  3. Leximi, ushtrimi  dhe nxënia përmendsh e dhjetë surëve nga fundi i Kuranit (sureja el-fatiha, dhe pesë ajetet  e para të sures el-Bekare, sureja El-Fil dhe deri te sureja en-Nas).

Ndaje: