Medreseja Alaudin

DAVE

Lëndët mësimore

THIRRJA ISLAME

DEFINIMI I DA`VES

Definimi i da`ves në aspektin terminologjik

Vlera e Da`ves islame

Domosdoshmëria dhe nevoja e Da`ves

NORMA E DA`VES

Mendimet e dijetarëve rreth obligueshmërisë së  thirrjes islame

Mendimi i parë

Mendimi i dytë

Keqkuptimi i ajetit kuranor

Kategoritë e thirrësve

Kategoria e parë ; Pejgamberët

Kategoria e dytë: Dijetarët

Kategoria e tretë: Thirrja e udhëheqësve

BAZAT E DA`VES ISLAME

I.Bazat në besim të pastër

1)Besimi në Zotin e Lartësuar

2)Besimi në engjuj

3)Besimi në librat e shenjtë

4)Besimi  në të dërguarit e Allahut

5)Besimi në botën e ardhshme

6)Besimi në Kader

II.Adhurim dhe ligj i përkryer

III.Vlera etike

SYNIMET E DA`VES ISLAME

I.Njohja e njerëzve me Krijuesin  e tyre

II.Përhapja e mirësisë dhe e të dobishmes , ndërprerja e së keqes dhe e të dëmshmes

III.Njohja në mes të njerëzve , bashkimi i tyre dhe përhapja e paqes në mes tyre

DOBITË E DA`VES ISLAME

Dobia e parë : Realizimi i së vërtetës dhe shkulja e të pavërtetës

Dobia e dytë : Përhapja e drejtësisë dhe asgjësimi i padrejtësisë

Dobia e tretë:Përhapja e së mirës dhe largimi i shkatërrimeve

Dobia e katërt:Përhapja e të mirave dhe zbritja e begative

Dobia e pestë : Përhapja e vëllazërisë , paqes, dhe  e sigurisë ndërmjet njerëzve

Dobia e fundit : Të kënaqurit e njerëzve në të dy botët

VEQORITË E DA`VES

1.Hyjnorja

Besimi hyjnor

Ligj hyjnor

Morali hyjnor

2.Gjithëpërfshirës

3.Reale-Kujdeset për gjendjen reale të njeriut

4.Kujdesi ndaj mendjes

SHTYLLAT E DA`VES NGA KËNDI I THIRRJES

Thirrësi

Pozita dhe rëndësia e thirrësit

Përgatitja profesionale – shkencore e thirrësit

Shkencat qe duhet përvetësuar

Edukata dhe sjelljet e thirrësit

I sinqertë dhe i devotshëm

Durimtar dhe i urtë

Definimi i durimit dhe i urtësisë në sferën e Da`ves

Ajetet kuranore rreth durimit

Pejgamberët dhe durimi i tyre gjatë thirrjes

Frytet e durimit dhe të urtësisë

Falja

Falja në këndin  e Da`ves

Porositë kuranore dhe ato profetike për faljen

Modest dhe i afërt

Porositë kuranore dhe thëniet profetike për moralin

Sjellje korrekte, përgjigje e mençur dhe distancimi nga injoratët

Të punuarit me diturinë e tij

TË FTUARIT  NGA KËNDVËSHTRIMI I  DA`VES

E drejta e të ftuarit

Obligimet e të ftuarve

Mënyra e trajtimit e të ftuarve

Segmentet qe duhet kihen në konsideratë karshi të ftuarve

I.Kujdes ndaj natyrës së njerëzve

Momente nga jeta e Muhamedit a.s.

II.Kujdesi ndaj përgatitjes shkencore  të njerëzve

Momente nga jeta  e Muhamedit a.s.

III. Kujdesi ndaj besimit të të ftuarve

Ndarja e njerëzve sipas besimit

Qëllimi i ndarjes së tillë

Kurani dhe mënyra e thirrjes së tij ndaj njerëzve

IV. Kujdesi i thirrësit ndaj gjendjes psikike dhe rrethanave të njerëzve

Kujdesi i treguar nga Kurani dhe syneti ndaj rrethanave të njerëzve

V. Kujdesi i thirrësit ndaj nevojave të njerëzve

Muhamedi a.s. dhe nevojat  e njerëzve

VI.Kujdesi ndaj traditave të njerëzve

Klasifikimi i traditave

Të vepruarit karshi traditave

Përmbledhje krejt kësaj

MENHEXHI  I  DA`VES – PROGRAMI I THIRRJES ISLAME

Cili është qëllimi i këtij programi ?

I.Thirrje në besim para se të thërras në dispozita dhe adhurim

II. Mësim dhe komunikim , e jo gjykim dhe llogaritje

III. Të ftuarit në bazë dhe parime, para çështjeve sekondare

IV.Baraspeshë në mes nxitjes dhe kërcënimit

Urtësia e baraspeshimit në mes të kërcënimit dhe nxitjes

V.Të vepruarit gradualisht

Qëllimi i thirrjes graduale të Da`ves

Të vepruarit gradualisht në urdhra , një nga një

Të shfaqurit e gradualititeti në urdhërim

Të vepruarit  gradualë në të ndaluarat

Gradualiteti nuk  lejon të ndaluarën

Dhe nuk hedh poshtë  obligimin

VI.Të ftuarit për të pasuar  Allahun xh.sh. dhe të dërguarit të  tij , e jo në pasim të  njerëzve apo partive

1.Thirrja në një parti të caktuar apo xhemat

2.Thirrja në një prijës , hoxhë apo dijetarë

3.Përkufizimin dhe paraqitjen e fesë vetëm në një pjesë të  saj

METODIKA E DA`VES  ISLAME

Dallimi në mes të metodikës dhe programit të Da`ves

Rëndësia e metodikës dhe ndikimi i saj në Dav`ve

Metodika e daves në Kuran

Metodika e këshillës së mirë

Metodika e polemikës së mirë

Rregullat gjatë polemikës

MJETET E THIRRJES ISLAME

Zgjedhja e mjetit të përshtatshëm është shkak  për arritjen e qëllimit

Rregullatori kryesor dhe norma për përdorimin e mjeteve

Dijetarët dhe shfrytëzimi i mjeteve

Mjetet më të rëndësishme në kohën bashkëkohore

I.Mjetet e lexuara

1.Shkrimi

2.Shkrimi i letrave

3.Shkrimi në gazeta dhe revista

II.Mjetet audio vizuale

1.Arsimi

2.Hytbeja

3.Ligjeratë

4.Tribuna

5.Radioja

6.Televizioni dhe kanalet satelitore

7.Audio dhe video ligjëratat

8.Stendë afshimi

9.Interneti

10.Seminaret dhe tryezat

Ndaje: