Medreseja Alaudin

HADITH

Lëndët mësimore-Uncategorized

HADITHI  – 1

Veprat shpërblehen sipas qëllimit

Njohje me transmetuesin e hadithit

Vlera e hadithit

Hadithi Garib

Veprat shpërblehen vetëm sipas qëllimit

Vlera e nijetit në ajete e hadithe

Definimi i nijetit është i domosdoshëm

Secilit i takon ajo që e ka bërë nijet

Hixhreti për interes të kësaj bote

Mësime dhe urtësi nga hadithi

HADITHI  -2

Islami është ngritur me mbi pesë shtylla

Njohje me sahabiun-transmetues i hadithit

Format e ndryshme të transmetimit

Njohja me bazat e islamit

Dëshmia Islame

Besimi në Njëshmërinë e Allahut

Besimi në Muhamedin a.s.

Mësime dhe urtësi nga hadithi

HADITHI – 3 –

Namazi dhe vlerat tij

Transmetuesi i hadithit

Namazi – Besa (besatimi ) në mes Zotit dhe njeriut

Namazi shtylla e dytë e Islamit

Falja e namazit si një vijë dalluese

Namazi dhe Miraxhi

Namazi në prizmin  praktik nga ana e sahabëve

Vlera e namazit në hadithe

Pasojat e mosfaljes së namazit

Mësime dhe urtësi nga hadithi

HADITHI – 4

Zekati –shtyllë e sistemit ekonomik islam

Njohje me sahabiun – transmetues i hadithit

Dërgimi i Muadhit në Jemen

Prioritetet e thirrjes islame – dituria dhe mësimi

Tërheqja e vëmendjes nga dhuna e mundshme

Zekati në konceptin islam

Prona sipas konceptit islam

Veçoritë e zekatit

Fondet ku mund të jepet zekati

Mësime dhe urtësi nga hadithi

HADITHI -5

Haxhi-udhëtimi i jetës

Njohje me Ebu Hurejren – transmetuesi i hadithit

Haxhi – detyrë Islame

Heshtja e Pejgamberit a.s.dhe insistimi i sahabiut

Urtësi e heshtjes së Pejgamberit a.s.

Kujdesi nga pyetjet e panevojshme

Mësimet nga popujt e mëhershëm

Domethënia e Haxhit

Mbi Haxhin e plotë e të pranuar

Haxhi në misionin e thirrjes islame

Mësime dhe urtësitë nga hadithi

HADITHI-6

Agjërimi-adhurim vetëm për Allahun

Allahu e shpërblen për agjërimin

Agjërimi është mburojë

Mirësjellja gjatë agjërimit

Të veçantat e agjërimit

Dy gëzimet e agjëruesit

Agjërimi dhe devotshmëria

Agjërimi të popujt e mëhershëm

Agjërimi në Islam

Mësime dhe urtësi nga hadithi

HADITHI-7

Kush është i fikuri (i falimentuari)

Ndalimi i dhunës dhe i keqbërës

I varfëri , skamnori dhe i fikuri

Skamja morale

Ndalimi i sharjes

Ndalimi i akuzës në moral

Ndalimi i ngrënies së pasurisë së tjetrit

Ndalimi i gjakderdhjes

Ndalimi i rrahjes

Shpagimi për keqbërjet

Ngarkesa me mëkatet e të dëmtuarave

Mësime dhe urtësi nga hadithi

HADITHI-8

Urdhri për vepra të mira dhe ndalimi nga të këqijat

Detyra e individit dhe e shoqërisë

Ndikimi për një shoqëri të shëndoshë

Reagimi dhe përgjegjësia

Reagimi me dorë

Reagimi me gjuhë

Urrejtja me zemër

Rëndësia e këtij institucioni në Islam

Reagimi ndaj të keqes në hadithet e Pejgamberit a.s.

Mësime dhe urtësi  nga hadithi

HADITHI-9

Vlera morale në Islam

Hadithi dhe tekstet e ndryshme

Moralet e bukura-mision i Pejgamberit a.s.

Njeriu , natyrshëm kultivon vlera morale

Islami definon vlerat

Moralet e bukura në Kur`an dhe Synet

Veçoritë e moralit islam

Mësime dhe urtësi nga hadithi

HADITHI-10

Humbja e besimit

Buhariu dhe titullimi i tematikave

Hadithi dhe temat e tij

Pejgamberi a.s. dhe komunikimi me sahabët

Imuniteti i moralit të Pejgamberit a.s.

Rëndësia e të mësuarit

Ndërprerja e hytbes për qëllim mësimi

Humbja e besimit

Rëndësia e personalitetit të besueshëm

Kriza  e vërtetë e besimit

Amaneti dhe përgjegjësia

Mësime dhe urtësi nga hadithi

HADITHI-11

Besimtari i fortë dhe besimtari i dobët

Besimi i fortë dhe mbështetja në Allahun

Besimtari i fortë është më i mirë dhe më i dashur tek Allahu

Fuqi besimi e vendosmërie

Besimi dhe besimtari i dobët

Bëhu i kujdesshëm për atë qe të  sjell dobi

Puna e mirë dhe mbështetja në Allahun

Mësimi nga lutjet e Pejgamberit a.s.

E kaluara dhe e  ardhmja

Arsyetimi me mbështetje në kader

Mësime dhe urtësi nga hadithi

HADITHI-12

Ruajuni nga zilia, përçarja dhe urrejtja

Ruajuni nga sëmundjet shpirtërore

Nevoja e konfirmimit të thënieve

Akuza me hamendje

Bëhuni të drejtë edhe ndaj atij qe e urreni

Ndalimi i përgjimit dhe i spiunimit

Ndalimi i xhelozisë

Mos urreni dhe mos braktisni njëri tjetrin

Këshilla e urtësi nga hadithi

HADITHI-13

Besimi i natyrshëm

Fëmija , natyrshëm lind me besim

Komentet rreth fjalës – ‘”el-fitretu ”

Përkujdesi ndaj besimit të natyrshëm

Përgjegjësia e prindërve ndaj fëmijeve

Edukata mbi bazat elementare islame

Mësime dhe urtësi nga  hadithi

HADITHI-14

Sundimi i ligjit dhe drejtësia

Ajshja – transmetuese e hadithit

Mëkati i vjedhjes dhe dënimi

Veçoritë e drejtësisë islame

Përpjekja për të anashkaluar ligjin

Krenaria e fisit dhe  frika nga  koritja

Përpjekja për ndërmjetësim

Pejgamberi a.s. publikon vendosmërinë

Fatimja pas ekzekutimit të  dënimit

Mësime dhe urtës nga  hadithi

HADITHI-15

Pasojat e  imitimit të verbër

Njohje me sahabiun –transmetues i hadithit

Personaliteti i muslimanit

Besimi është  edhe mënyra e të jetuarit

Urdhri për pasimin e udhëzimit islam

Pasimi i verbër

Faktorët  e devijimit

Hadithet që flasin mbi imitimin

Këshilla dhe urtësi nga hadithi

HADITHI-16

Pejgamberit a.s. i pëlqente e djathta

E djathta –synet  i pejgamberit a.s.

Parimi i të djathtës

Kujdesi për higjienën trupore e shpirtërore

Hamë e pimë me të djathtën

Edukata e të ushqyerit

Mallkimi i Pejgamberit a.s.

Mësime dhe urtësi nga  hadithi

HADITHI-17

Obligimet ndaj rrugës

Rregullorja islame mbi rrugën

Mos rrini rrugëve

Kryeni obligimet ndaj rrugës

Ulni shikimin

Ndaloni dëmin

Ktheni selamin

Urdhëroni për të mirë dhe ndaloni nga  e keqja

Këshilla dhe urtësi nga  hadithi

HADITHI-18

Përgojimi dhe bartja e fjalëve

Përgojimi , veprim i shëmtuar

A e dini A e dini ç`është përgojimi

Përgojimi dhe përhapja e të keqës

Rastet kur mund të flasim për tjetrin

Dallimet në mes të “el gibetu” dhe “en nimimetu”

Pasojat e bartjes  së fjalëve

Këshilla dhe urtësi nga  haidithi

HADITHI-19

Beso dhe udhëzohu

Sahabiu transmetues i hadithit

Hadithi përmbledhës

Porosia gjithëpërfshirës

Besimi dhe të përqendruarit në rrugën e Allahut

Vazhdimësia dhe tërësia  islame

Shkaku i thinjave të Pejgameberit a.s.

Ajetet e Kur`anit dhe frytet e ” el istikames”

Ruajuni nga mëkatet e gjuhës

Këshilla dhe urtës nga hadithi

HADITHI-20

Vlera  e mësimit dhe e interpretimit të  haditheve

Sahabiu – transmetues i hadithit

Porosi nga Haxhi lamtumirës

Hytbeja në Mine

Lujta për mësimin   e transmetimin  e hadithit

Obligimet ndaj haditheve

Mësoni hadithe , kuptoni dhe bartni tek te  tjerët

Neglizhimi i veprimit me hadithe

Bartja e haditheve dhe të kuptuarit e tyre

Tri veprime pastrojnë urrejtjen

Veprimi i sinqertë vetëm për Allahun

Respektimi i parisë

Pasimi i bashkësisë

Këshilla dhe urtësi nga hadithi

HADITHIT-21

Ikja (zhdukja) e diturisë dhe vdekja e dijetarëve

Komenti hadithit

HADITHI-22

Vlera e të kuptuarit  e fesë

Komenti i hadithit

HADITHI-23

Të vdekurin e përcjellim tri gjëra

Komenti i hadithit

HADITHI-24

Sadakaja rrjedhëse për të vdekurin

Komenti i hadithit

HADITHI-25

Vlera e namzëve – syneteve të  rregullta

Komenti i hadithit

HADITHI-26

Dy fjalë të lehta që peshojnë  rëndë

Komenti i hadithit

HADITHI-27

Mëshira  ndaj shtazëve

Koment i hadithit

HADITHI-28

Shkallët  e Imanit

Komenti i hadithit

HADITHI-29

Këshilla gjithëpërfshirëse

Komenti i hadithit

HADITHI-30

Vdekja dhe mendimi pozitiv

Komenti i hadithit

HADITHI-31

Ndalimi i të  dëshiruarit të vdekjes

Komentimi i hadithit

HADITHI-32

Betohuni në Allahun

Komenti i hadithit

HADITHI-33

Abuzimi me shëndetin dhe kohën e lirë

Komenti i hadithit

HADITHI-34

Mëkati i përvetësimit me betim të rrejshëm

Komenti i hadithit

HADITHI-35

I mençuri dhe i paafti

Komenti i hadithit

HADITHI-36

Nuk do të hyni në Xhennet pa  u dashur mes vete

Komenti i hadithit

HADITHI-37

Mëshira e Allahut

Komenti i hadithit

HADITHI-38

Nxitja për mirësjellje ndaj fqinjit, nderimin e musafirit dhe kujdesi në atë qe themi

Komenti i hadithit

HADITHI-39

Llogaria për veprat e liga

Koment i hadithit

HADITHI-40

Lehtësimi i halleve mbulimi i të keqes dhe vlera e dijes dhe  e tubimeve të diturisë

Koment i hadithit

Ndaje: