Medreseja Alaudin

Tefsir

Lëndët mësimore-Uncategorized

1. Definicioni i tefsirit

2. Dallimi mes tefsirit dhe te’vilit

3. Dobitë dhe nevojat e tefsirit

4. Normat e të mësuarit të tefsirit

5. Vlera e tefsirit

6. Të komentuarit e Kuranit me Kuran

7. Të komentuarit e Kuranit me Hadith

8. Komentimi i Kuranit me thëniet e sahabeve dhe tabiineve

9. Kushtet e komentuesit, fetare,etike,arsimore

10. Edukata e komentuesit

11. Kujdesi i muslimanit gjatë komentimit te Kuranit

12. Llojet e tefsirit dhe ndarja e tij

13. Kaptines El Fatiha

14. Emrat e kaptinës

15. Vlera e kaptinës

16. Komentimi dhe domethënia e istiadhes

17. Komentimi i besmeles

18. A konsiderohet ajete besmeleja apo jo?

19. Komentimi i ajetëve të sures El Fatiha

20. Te shqiptuarit e fjalës Amin pas leximit të El Fatihas

21. Përmbledhje mbi përmbajtën e sures el- Bekare

22. Emrat dhe vlera e kësaj kaptine

23. Komentim i pesë ajetëve të para të sures el- Bekare

24. Shkronjat Alegorike

25. Komentimi i ajetit të gjashtë dhe shtat i kësaj sureje

26. Komentimi i ajetëve 8 deri 16 të kësaj kaptine

27. Komentimi i ajetit 177 i sures Bekare

28. Komentimi i ajeteve te agjërimit

29. Kaptina El Maide

30. Përmbajtja dhe vlera e saj

31. Komenti i 6 ajetëve të para të kësaj sureje

32. Komenti i ajetëve 124 deri 127 nga kaptina Ta ha

33. Komentimi i ajetëve 1 deri 9 nga kaptina Llukman

Ndaje: