Medreseja Alaudin

Shkencat kuranore / Ulumul Kuran

Lëndët mësimore-Uncategorized

1. Pozita gjeografike e gadishullit arabik

2. Jeta politike dhe shoqërore e arabëve para islamit

3. Jeta fetare e arabëve para islamit

4. Jeta kulturore dhe arsimore e arabëve para islamit

5. Kurani dhe emërtimet e tij

6. Definicioni i Kuranit

7. Mënyrat e shpalljeve

8. Muhamedi a.s. para profetizimit

9. Fillimi i shpalljes se Kuranit

10. Mënyra e frymëzimit te Muhamedit a.s.

11. Komunikimi i shpalljes dhe legalizimi i saj

12. Tentimet e idhujtarëve për demantimin e shpalljes

13. Trysnitë e ndryshme të idhujtarëve ndaj Muhamedit a.s.

14. Trysnitë fizike dhe torturat ndaj Muhamedit a.s. dhe muslimaneve

15. Zbritja e Kuranit në intervale kohore

16. Zbritjet mekase dhe medinase

17. Karakteristikat e zbritjeve mekase

18. Karakteristikat e zbritjeve medinase

19. Tubimi i Kuranit dhe ruajtja e tij duke e mësuar përmendësh

20. Shkrimi i Kuranit gjatë jetës së Muhamedit a.s.

21. Përshkrimi i Kuranit në kohën e Ebu Bekrit

22. Shumëzimi i Kuranit në kohën e Othmanit

23. Vokalizimi i Kuranit

24. Përsosja teknike dhe estetike e Kuranit

25. Njohja e shkaqeve të zbritjes

26. Për një ajet dy shkaqe të zbritjes

27. Për një shkak, të zbritur dy e më shumë ajete

28. Shkaku i zbritjes i veçantë por vendimi ë përgjithshëm

29. Nasihu dhe mensuhu në Kuran

30. Llojet e Nes’hit

31. Leximet më të njohura të Kuranit

32. Kategorizimi i leximeve të Kuranit

33. El Muhkemu dhe El Muteshabihu në Kuran

34. Format e paqartësive tek ajetet El Muteshabih

35. Shkenca e tefsirit dhe zhvillimi i saj

36. Komentimi tradicional

37. Komentimi racional shkencor

38. Komentimi filozofikë e fraksionistë

39. Komentimi bashkëkohorë

40. Përkthimet e Kuranit në gjuhën shqipe

Ndaje: