Medreseja Alaudin

FIKH

Lëndët mësimore-Uncategorized

PJESA E PARË

Pozita e gruas të popujt e vjetër

Pozita e gruas tek arabët në kohën e injorancës –xhahilietit

Qëndrimi i  islamit ndaj gruas

Disa lloje të martesës në kohën e injorancës

Dëshira për martesë islame

Kërkesa-Fejesa

Kushtet kryesore dhe elementet e martesës

Kushtet  kryesore të martesës

Elementet qe duhet të plotësohen në prag të martesës

Kufv-Përshtatshmëria

Dhurata e detyrueshme e martesës

Sasia e mehrit

Mehri i ngjashëm

Pagesa e mehrit

Përgatitja e së fejuarës

Ndalesat  e martesës

I.)                 Ndalesat e përhershme të martesës

II.)              Pengesat e përkohshme të martesës

Martesa e personave të mitur dhe me të meta psikike

Martesa e personave të rritur

Martesa e përzier

Poligamia

Vend i lidhjes së kontratës martesore

Akti i martesës – kurorëzimi

Martesa juridikisht e pavlefshme

Të drejtat dhe detyrimet e bashkëshortëve

a)Të drejtat dhe detyrimet e burrit ndaj gruas

b)Të drejtat dhe detyrimet e gruas ndaj burrit

c)Detyrimet reciproke

PJESA E DYTË

Shkurorëzimi

Llojet e ndarjes së bashkëshortëve

Shkurorëzimi jopërfundimtar

Shkurorëzimi përfundimtar

Shkurorëzimi i kushtëzuar

Shkurorëzimi  kur bashkëshorti i bart këtë të drejtë gruas së tij

Shkurorëzimi si pasojë e peshës dhe numrit të fjalëve

Kushtet  e shkurorëzimit

Shkurorëzimi për shkak të dhunës

Shkurorëzimi personit të dehur

Shkurorëzimi i të hidhëruarit

Shkurorëzimi  me tallje

Shkurorëzimi me shkrim

Shkurorëzimi  bashkëshortes shtatzënë

Ndarja  me marrëveshje

Dhihari

Pasojat e Dhiharit

Prishja lidhjes bashkëshortore

Liani

PJESA E TRETË

Talaku (shkurorëzimi) me anë të gjyqit

Talaku për shkak të mosfurnizimit të gruas

Talaku për  shkak të maltretimeve të gruas nga  burri

Talaku për shkak të mungesës së burrit

Talaku për shkak të humbjes së bashkëshortit

Talaku për shkak të burgosjes së burrit

Talaku për shkak të sëmundjeve fizike e psikike

Talaku për shkak të impotencës së burrit

Afati i pritjes- IDDETI

Furnizimi i gruas gjatë kohës së idetit

Planifikimi i familjes

Arsyet për lejimin dhe planifikimit të familjes

Abortimi

Duaja e kurorëzimit

PJESA E KATËRT

Çështjet nga e drejta  martesore – sipas Kur`anit

Kurorëzimi – martesa

Kurorëzimet e ndaluara

Kujdestarët dhe përfaqësuesit

Çështjet që kanë të bëjnë me ekuivalencën – kufvin

Detyrimi material martesor

Mehri i ngjashëm

Gjidhënia

Shkurorëzimi

Mbi dhiharin

Burimet

Ndaje: