Medreseja Alaudin

Shkencat e hadithit

Lëndët mësimore-Uncategorized


I. Shkenca e Hadithit dhe Terminologjia e saj

Ilmu El-hadithi Rivajeten

Ilmu El-hadithi Dirajeten

Terma të një rëndësie te veçantë

Termat – Emërtimet e hadithit

Hadithi

Sunneh

Haber

El-ether

Hadhithi Kudsij

Ndarja e haditheve sipas metëneve të tyre

Hadithi El-Mërfuë

Hadithi Mevkuf

Hadithi Maktuë

El-Muttasilu

  1. II. Ndarja e hadithit…dhe grupimet e tyre

Hadithi Sahih – autentik

Kategoritë e sahihut(autentikut)

Hadithi Mutevatir (shumë transmetuesesh)

Hadithi Ahad një transmetues

Hadithi Garibi (hadithi i vetmuar)

Hadithi Azizi (hadithi i avancuar)

Hadithi Mesh`huri (hadithi  afirmuar)

Vlerësime rreth hadithi sahihut-autentikut

Hadithi Hasen (meritor)

Hasenun  Li-Dhatihi-(Meritor vetvetiu)

Hasenun  Li-Gajrihi-(Meritor me ndikim)

Terma të përbashkët në mes  të sahihit dhe hasenit

IV. Hadhithi Daifë-i bastarduar

Llojet e hadithi daifit

El-Murselu (hadithi i ndërlidhur)

El-Munkatiu (hadithi i këputur )

El-Muëdalu (hadithi i gjymtuar)

El-Mudel-lesu (hadithi i spekuluar)

El-Mual-leu (hadithi defektiv)

El-Munkeru (hadithi  i refuzuar)

El-Metruku (hadithi i braktisur)

El-Maklubu (hadithi i ndryshuar)

El-Mudtaribu (hadithi alternativë)

Esh-Shadhu- (hadithi i izoluar)

El-Mual-laku (hadithi i varur)

El-Mudrexhu (hadithi i shkallëzuar–i shtuar)

El-Muan-anu (hadithi  muan-an)

El-Muselselu-(hadithi i refenuar)

Mendimet rreth punimit me daif

V. Hadithi Mevduë-(i sajuar)

VI. Transmetuesit e hadithit

Kushtet e transmetuesve të hadithit

Mënyra e pranimit dhe e transmetimit të haditheve

Titujt e hadithologëve

Paraqitja e shkollave të para për nxënien e haditheve

VII. Nxënia dhe kultivimi i haditheve

Fillet e shkrimit të haditheve

Përpjekjet për shkrimin e hadithit në periudhën  e Hulefau Rrashidineve.

Shkrimi në periudhën e tabinëve

Urdhëresa e Umer bin Abdulazizit për shkrimin e hadithit

Shkrimi i hadithit në kohën e Etbai-tabiinëve

Musnedet e  shquar

Gjashtë libra e sakta (kapitale)

Përmbledhje  tjera të haditheve të Muhamedit a.s.

Llojet e koleksioneve (përmbledhjeve)të hadithit

Rangimi i librave të hadithit sipas vlerës së tyre

Qëndrimi i orientalistëve rreth shkrimit të hadithit

VIII. Brezat e interpretuesve të hadithit

Brezi i parë

Ebu Hurejretu r.a.

Abdull-llah bin Umeri

Enes bin Maliku r.a.

Zonja Aishe

IX. Brezi i tabiinëve

Seid bin El-Musejjeeb

Nafië bin Hurmez

Ibni Shihab Ezuhri

Imam Ebu Hainifete

X. Brezi i Etbai – tabiinëve

Imam Malik bin Enesi

Imam Esh-Shafiji

Sufjan Eth-Theveriu

Sufjan bin Ujejnete

Ndaje: