Medreseja Alaudin

Planprogrami i lëndës së Kur’anit- viti i dytë

Lëndët mësimore-Uncategorized

  1. Leximi  i Kur’anit nga fillimi i xhuzit të dytë e deri në fund të xhuzit të katër.
  2. Texhvid;  Vendnyjtimi i shkronjave;Rregullat e nunit sakin, rregullat e mimit sakin,  idgamul mutexhanisejni, mutemathilejni dhe mutekaribejni, rregullat e shkronjës Ra-un, leximi i Hemzes dhe El- it shques.
  3. Përmendësh pjesët  si më poshtë:
  • Nga sureja  ed-Duha dhe deri te sureja el-Humezeh
  • Pjesë ( ashere) nga sureja el-Bekare;
  1. ajetet 124-131;
  2. ajetet  152-157;
  3. ajetet  183-186;
  4. ajetet   197-203;
  5. ajetet   284-286.

Ndaje: