Medreseja Alaudin

Planprogrami i lëndës së Kur’anit- viti i tretë

Lëndët mësimore-Uncategorized

  1. Lexim i Kur’anit nga fillimi xhuzit të pestë e deri në përfundim të xhuzit të  pesëmbëdhjetë.
  2. Texhvid: Zgjatimi dhe llojet e tij, ndalja dhe fillimi i leximit, shenjat e ndaljes , sekteja.
  3. Përmendësh pjesët si më poshtë:
  • Nga sureja el-Fexhr dhe deri te sureja el-Lejl
  • Pjesët (asheret) nga sureja Ali Imran:
  1. ajetet  14-20;
  2. ajetet  102-109;
  3. ajetet  144-148;
  4. ajetet  189-194.
  • Sureja Jasin, faqet 1-3

Ndaje: