Medreseja Alaudin

Planprogrami i lëndës së Kur’anit- viti i katër

Lëndët mësimore-Uncategorized

  1. Lexim  i Kuranit nga fillimi i xhuzit të gjashtëmbëdhjetë e deri në fund të Kur’anit.
  2. Texhvid: Mënyra e ndaljes; Tekbiri, Duaja e hatmes, Humbja e Elifit; përforcim i temave të zhvilluar.
  3. Përmendësh pjesët si më poshtë:
  • Nga sureja el-Buruxh e deri te sureja el-Gashijeh.
  • Pjesët (asherët)  sureja Fussilet, ajetet 30-36; sureja el-Hashr, ajetet 18-24.
  • Sureja Jasin, faqet 4-6.

Ndaje: