Medreseja Alaudin

Sehvi sexhdeja

Shkrime


Sehvi sexhdeja -ose sexhdeja e lëshimit-harresës është obligative të bëhet  në namazet farze , vaxhibe (në namazin e vitrit p.sh) por edhe ato sunete (Sunetin e sabahut p.sh.) në rast se gjatë këtyre namazeve vonohet një farz-rukn i namazit sikur në rast se e vonojmë ruqun duke qëndruar në këmbë heshturazi  pas leximit të pjeses kur’anore duke e vonuar kështu pa arsye kërrysjen në ruku.Ose për shkak të lëshimit ose vonimit të ndonjë vaxhibi si p.sh. nëse e vonojmë dhënjes e selamit ose vonojmë uljen e parë në tesheh-hud.

Por sehvi sexhde duhet të bëjmë edhe në rast të shfaqjes së  dyshimit në namaz, si p.sh. nëse dyshojmë se a jemi në rekaten e dytë apo të tretën, në këtë rast nëse dyshimi është i barazpeshuar atëherë duhet ta konsiderojmë që jemi në rekatën e dytë dhe në fund duhet të bëjmë sehvi sexhde pas selamit në të djathtë.

Këtu është e udhës ta bëjmë një çështje të qartë se sehvi sexhde nuk bëhet për shkak të lëshimit të ndonjë suneti të namazit.

Allahu e di më së miri.

Përgatiti :

Driton Arifi, profesor i lëndës së Fikhut në Medrese

Ndaje: